Procedure bij ongeval

Wat te doen bij een ongeval en kwetsuren opgelopen tijdens wedstrijden en of trainingen?

Hieronder proberen we uit te leggen wat je moet doen bij een sportongeval. Volg deze richtlijnen zodat de terugbetaling van de gemaakte kosten niet in het gedrang komt. Het zou de eerste keer niet zijn dat er geen terugbetaling volgt, omdat de correcte procedure niet gevolgd werd.

 • Vraag onmiddellijk om een origineel aangifteformulier bij uw trainer of ploegverantwoordelijke. Deze aangifteformulieren zijn steeds beschikbaar HIER (download het document), in de kantine of bij de secretaris. (bij een wedstrijd op verplaatsing kan er een formulier bij de thuisploeg gevraagd worden)
 •  Neem dit formulier mee bij het bezoek aan de arts of naar de kliniek.
 • Het is van groot belang dat van bij de aanvang –het eerste bezoek aan de arts of kliniek- de vaststelling en aangifte wordt gedaan en dat de aard van de kwetsuren wordt vermeld.
  Let op:
  • Als de arts invult “tendinitis” dan wordt het dossier geweigerd omdat in dit geval niet duidelijk is dat de kwetsuur veroorzaakt is door het voetballen!
  • Voor elk geneesmiddel bestaat er een goedkope versie (generische geneesmiddelen). Het zij die geneesmiddelen die worden terugbetaald door de bond. U signaleert dit best bij uw doktersbezoek.
  • Bij tandletsel veroorzaakt door het voetballen moeten volgende documenten meegestuurd worden:
   • Gedetaillerd medisch protocol met evolutie en definitieve behandeling
   • Radiografie die de schade aantoont
   • Voorlopig herstelbestek
   • Vermelding van andere zichtbare letsels ((lippen, neus, tandvlees, …)
  • Bij hospitalisatie wordt enkel een gemeenschappelijke kamer (4 pers.) terugbetaald
 • Vergeet niet om het formulier, nadat het medisch gedeelte is in gevuld door de betrokken arts, het te vervolledigen met uw naam, voornaam, adres en geboortedatum. (ook de naam en adres van werkgever niet vergeten indien van toepassing).
  Ziekenfonds : Vergeet het kleefbriefje van uw mutualiteit niet bij te voegen!
  De gegevens over waar, wanneer en hoe het ongeval is gebeurd dienen ook vermeld te worden.
 • Daarna dient het formulier zo snel mogelijk (binnen de 8 dagen !) te worden overgemaakt aan het secretariaat: André  Vanlerberghe, Onderwijsstraat 139  - tel. 050/51.50.97  die dan de overige gegevens zal invullen. 
 • Vergeet vooral nooit dat in geval er kinesitherapie nodig mocht zijn, de onderzoekende arts het aantal behandelingen dient in te vullen. Indien hij dit nog niet kan bepalen, kan nadien door een arts een attest afgeleverd worden met het aantal behandelingen, die dan naar de KBVB wordt opgestuurd.
  Vanaf die datum erkent de KBVB de terugbetaling van de kiné. Indien geen attest afgeleverd door de dokter vervalt elk recht op terugbetaling.
 • Eens het formulier opgestuurd, krijgt de secretaris een formulier terug van de KBVB met daarop een ongevalnummer, de datum van het ongeval, het aantal sessie bij de kine (indien al gekend) en een attest van genezing. Dit attest wordt aan de speler bezorgd en bij genezing ingevuld door de arts en daarna terugbezorgd aan de secretaris, die het dan op zijn beurt terugstuurt naar de KBVB.

  De bewijsstukken van de mutualiteit (steeds vermelden dat het om een sportongeval gaat) + de onkostenbriefjes van de apotheker, reeds betaalde fakturen (bvb ziekenhuis) , attest van de kinesist met alle data van de behandelingen afgeven aan de secretaris.

  Het secretariaat krijgt dan een afrekening van de gemaakte kosten, de kosten erkend door het RIZIV, de terugbetaling door het ziekenfonds en het bedrag dat uiteindelijk door de KBVB wordt terugbetaald. Per dossier wordt er 10,00 € dossierkosten aangerekend door de KBVB.

 • Gelieve rekening te houden dat de KBVB alleen de codes van geleverde diensten of medicamenten terugbetaald die ook door het ziekenfonds worden gebruikt.

  Wanneer het attest van genezing eenmaal is ingevuld, kan men geen aanspraak meer maken op kosten gemaakt na deze datum.
  Na 2 jaar of indien er geen bewijs van genezing werd opgestuurd, vervallen alle rechten.

=> Voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht op het secretariaat.

Deze informatie wordt u meegegeven opdat u optimaal gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheden tot terugbetaling. Het niet nakomen van één van de hierbovenvermelde punten kan tot een (al of niet gedeeltelijke) weigering leiden van de aanvaarding van uw dossier bij de KBVB.
Daardoor kunnen bepaalde tussenkomsten niet terugbetaalbaar zijn en zullen dus ten uwe laste gelegd worden.